1 Fatiha
2 Bakara
3 Al-i ?mran
4 Nisa
5 Maide
6 En'am
7 Araf
8 Enfal
9 Tevbe
10 Yunus
11 Hud
12 Yusuf
13 Rad
14 ?brahim
15 Hicr
16 Nahl
17 ?sra
18 Kehf
19 Meryem
20 Ta-ha
21 Enbiya
22 Hacc
23 Mu'minun
24 Nur
..25. Furkan
26 ?uara
27 Neml
28 Kasas
29 Ankebut
30 Rum
31 Lukman
32 Secde
33 Ahzab
34 Sebe
35 Fat?r
36 Yasin
37 Saffat
38 Sad
39 Zumer
40 Mu'min
41 Fussilet
42 ?ura
43 Zuhruf
44 Duhan
45 Casiye
46 Ahkaf
47 Muhammed
48 Fetih
49 Hucurat
.50. Kaf
51 Zariyat
52 Tur
53 Necm
.54. Kamer
55 Rahman
56 Vak?a
57 Hadid
58 Mucadele
59 Ha?r
60 Mumtehine
61 Saff
62 Cum'a
63 Munafikun
64 Te?abun
65 Talak
66 Tahrim
67 Mulk
68 Kalem
69 Hakka
70 Mearic
71 Nuh
72 Cinn
73 Muzzemmil
74 Muddessir
75 K?yame
76 ?nsan
77 Murselat
78 Nebe
.79. Naziat
80 Abese
81 Tekvir
82 ?nfitar
83 Mutaffifin
84 ?n?ikak
85 Buruc
86 Tar?k
87 A'la
88 ?a?iye
89 Fecr
90 Beled
91 ?ems
92 Leyl
93 Duha
94 ?n?irah
95 Tin
96 Alak
97 Kadr
98 Beyyine
99 Zilzal
100 Adiyat
101 Karia
102 Tekasur
103 Asr
104 Humeze
105 Fil
106 Kurey?
107 Maun
108 Kevser
109 Kafirun
110 Nasr
111 Tebbet
112 ?hlas
113 Felak
114 Nas